پرسشنامه رایگان ثبات هیجانی

پرسشنامه ثبات هیجانی این پرسشنامه شامل ۵۵ سوال می باشد و با هدف بررسی رابطه جهت گزینی مذهبی با استرس شغلی طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.   پ