پرسشنامه رایگان تهیج پذیری جنسی

پرسشنامه تهیج پذیری جنسی این پرسشنامه شامل ۵۰ سوال می باشد و با هدف بررسی تاثیر میزان رضامندی و تهیج پذیری جنسی بر میزان رضامندی زناشویی و مقوله های آن در زنان دانشجو طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.