پرسشنامه رایگان تفاوتهای شخصیتی دانش آموزان معلول جسمی و عادی

پرسشنامه تفاوتهای شخصیتی دانش آموزان معلول جسمی و عادی این پرسشنامه شامل ۱۸۷ سوال می باشد و با هدف بررسی و مقایسه تفاوتهای شخصیتی دانش آموزان معلول جسمی و دانش آموزان عادی طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.