پرسشنامه رایگان تعارض هنجاری

پرسشنامه تعارض هنجاری چکیده:  هدف از این پژوهش هنجاریابی پرسشنامه خود خطابه ای عواطف منفی است که با ۳۹ آیتم ابزاری برای تشخیص عواطف منفی می باشد. برای مناسب سازی پرسشنامه از جمعیت دانش آموزان مدارس راهنمای شهرستان رفسنجان در محدوده سنی ۱۱تا ۱۵ سال با شیوه نمونه گیری خوشه ای تصادفی یک نمونه ۴۱۴ […]