پرسشنامه رایگان تعارضات زناشویی

تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱۳۹۴

banner-questionnaire

پرسشنامه تعارضات زناشویی

این پرسشنامه شامل ۴۲ سوال بوده و با هدف بررسی و مقایسه رابطه باورهای ارتباطی و تعارضات زناشویی در زنان و مردان مراجعه کننده به دادگاه طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تعارضات زناشویی

پرسشنامه رایگان تعارضات زناشویی

تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱۳۹۴

banner-questionnaire

پرسشنامه تعارضات زناشویی

این پرسشنامه شامل ۴۲ سوال بوده و با هدف بررسی تاثیر مشاوره گروهی با رویکرد واقعیت درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی زنان خانه دار طراحی شده است.

پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تعارضات زناشویی

پرسشنامه رایگان مقایسه تعارضات زناشویی در ازدواج‌های فامیلی و غیر فامیلی

تاریخ انتشار : ۲۴ بهمن ۱۳۹۴

banner-questionnaire

پرسشنامه مقایسه تعارضات زناشویی در ازدواج‌های فامیلی و غیر فامیلی

چکیده : هدف تحقیق حاضر مقایسه تعارضات زناشویی در ازدواجهای فامیلی و غیرفامیلی زنان دبیر شهر تهران می باشد. تعداد نمونه ۲۰۰ نفر که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای جند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه تعارضات زناشویی MCQ می باشد. نتایج بدست آمده نشان داد که بین تعارضات زناشویی در ازدواجهای فامیلی و غیرفامیلی در مولفه میزان همکاری، رابطه جنسی، واکنشهای هیجانی، رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان، جلب حمایت فرزندان، رابطه فردی با خویشاوندان خود، جدا کردن امور مالی از یکدیگر تفاوتی وجود ندارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه مقایسه تعارضات زناشویی در ازدواج‌های فامیلی و غیر فامیلی

پرسشنامه رایگان تأثیر روابط قبل از ازدواج بر تعارضات زناشویی در دانشجویان متأهل

تاریخ انتشار : ۱۸ بهمن ۱۳۹۴

banner-questionnaire

پرسشنامه تأثیر روابط قبل از ازدواج بر تعارضات زناشویی در دانشجویان متأهل

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر روابط قبل از ازدواج بر تعارضات زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاههای دولتی شهر تهران انجام شده است. حجم نمونه مورد بررسی ۸۰ نفر می باشد که از بین دانشجویان متاهل دانشگاههای دولتی شهر تهران و با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای خوشه ای انتخاب شده اند که با استفاده از دو پرسشنامه پرسشنامه شمار یک که صرفا یک پرسشنامه اطلاعاتی جمعیت شناختی است و عدم رابطه یا وجود رابطه قبل از ازدواج را می سنجد و دیگری پرسشنامه تعارضات زناشویی می بشد. روش آاری مورد استفاده شامل آزمون T برای مقایسه بین میانگین های دو گروه مستقل می باشد که با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نشان داد که: سوال اول تعارضات زناشویی در دانشجویانی که قبل از ازدواج رابطه داشته اند نسبت به افرادی که رابطه نداشته اند کمتر است نتایج بدست آمده نشان داد که بین این دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد و اما نتایج سوال دوم نشان دهنده این امر بود که کاهش همکاری زوجین در دانشجویانی که رابطه داشته اند نسبت به افرادی که رابطه نداشته اند کمتر بوده و نتایج حاصله نشان داد که بین این دو گروه نیز تفاوت معنا داری وجود دارد. و در جواب سوال سوم نتایج نشان داد با وجود اینکه کاهش رابطه جنسی زوجین در دانشجویاینی که رابطه داشته اند نسبت به افرادی که رابطه نداشته اند کمتر است ولی این تفاوت معنادار نمی باشد همچنین نتایج سوال چهارم مبین این امر بود که میزان افزایش واکنش هیجانی نیز در دانشجویانی که رابطه داشته اند کمتر از گروه دیگر بوده است و این تفاوت نیز معنادار می باشد ولی نتایج سوال پنجم و ششم نشان دادند که در دو مولفه کاهش رابطه خانوادگی با همسر و دوستان و افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود گرچه تفاوت به نفع دانشجویانی که رابطه داشته اند می باشد ولی این تفاوت معنادار نیست و اما نتایج سوال آخر نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه وجود دارد و دانشجویانی که قبل از ازدواج رابطه داشته اند نسبت هب دانشجویانی که قبل از ازدواج رابطه نداشته اند کمتر امور مالی را از یکدیگر جدا می کنند.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه تأثیر روابط قبل از ازدواج بر تعارضات زناشویی در دانشجویان متأهل

یک کلیک برای حمایت از پرسشنامه رایگان
بانک پرسشنامه استاندارد مادسیج