پرسشنامه رایگان تشخیص افتراقی مانیک دپرسیو

پرسشنامه تشخیص افتراقی مانیک دپرسیو چکیده: در دهه های اخیر پیشرفتهای قابل توجهی در روانپزشکی و روانشناسی بالینی بوجود آمده است که این امر مستقیما در درمان بیماران روانی تاثیر داشته است. متخصصین برای درمان صحیح از روشهای مناسبی سود می جویند، اما آنچه قبل از درمان خودنمایی می کند و آن را تحت تاثیر […]