پرسشنامه رایگان تشخیص اختلال خوردن

پرسشنامه تشخیص اختلال خوردن چکیده: مطالعه حاضر با اهداف تعیین میزان شیوع اختلالات خوردن در دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان های شهر تهران در مورد یک نمونه ۳۱۰۰ نفری انجام شد. روش پژوهش زمینه یابی دو مرحله ای شامل غربال کردن یک نمونه بزرگ از نوجوانان ۱۵-۱۸ ساله و سپس تشخیص اختلالات خوردن با […]