پرسشنامه رایگان تاثیر روان درمانی گروهی

پرسشنامه تاثیر روان درمانی گروهی چکیده: بدین‌منظور یکی از دبیرستانهای ناحیه‌ی پنج مشهد انتخاب و پرسشنامه شیوه‌های رویارویی موس و بلینگر بروی ۱۱۷ نفراز دانش‌آموزان ۱۴ الی ۱۸ ساله اجرا شد. سپس از میان ۴۸ نفر دانش‌آموز نوجوان که براساس نتایج پرسشنامه‌ی مذکور هیجان‌مدار تشخیص داده شده بودند، پس از مصاحبه‌ی اولیه، از نظر سن، […]