دریافت پرسشنامه استاندارد از مادسیج
دریافت رایگان کتاب موفقیت

Tag: بررسی وضعیت موجود پژوهش سراها از دیدگاه دانش آموزان

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت موجود پژوهش سراها از دیدگاه مدیر

پرسشنامه بررسی وضعیت موجود پژوهش سراها از دیدگاه مدیر چکیده:  مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی از نظام پژوهش سراهای دانش آموزی شهر مشهد صورت گرفته است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش، پژوهش ارزشیابی بود. جامعه مورد مطالعه کلیه مدیران، دبیران و دانش آموزان عضو این مراکز بودند. مدیران و دبیران […]

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت موجود پژوهش سراها از دیدگاه دبیران

پرسشنامه بررسی وضعیت موجود پژوهش سراها از دیدگاه دبیران چکیده:  مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی از نظام پژوهش سراهای دانش آموزی شهر مشهد صورت گرفته است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش، پژوهش ارزشیابی بود. جامعه مورد مطالعه کلیه مدیران، دبیران و دانش آموزان عضو این مراکز بودند. مدیران و دبیران […]

پرسشنامه رایگان بررسی وضعیت موجود پژوهش سراها از دیدگاه دانش آموزان

پرسشنامه بررسی وضعیت موجود پژوهش سراها از دیدگاه دانش آموزان چکیده:  مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی از نظام پژوهش سراهای دانش آموزی شهر مشهد صورت گرفته است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش، پژوهش ارزشیابی بود. جامعه مورد مطالعه کلیه مدیران، دبیران و دانش آموزان عضو این مراکز بودند. مدیران و […]

یک کلیک برای حمایت از پرسشنامه رایگان