پرسشنامه رایگان بررسی میزان فوبیای اجتماعی در دانشجویان

پرسشنامه بررسی میزان فوبیای اجتماعی در دانشجویان چکیده:  تحقیق حاضر در پی آن است تا مشخص کند،آیا میزان فوبی اجتماعی در بین درانشجویان دانشکده مهندسی و دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی تفاوتی دارد یا خیر؟سوالات پژوهشی ما بدین تربیت هستند که : ۱ – آیا میزان فوبی اجتماعی در دانشجویان علوم تربیتی و […]