پرسشنامه رایگان باورهای مرتبط با مواد افراد معتاد

پرسشنامه باورهای مرتبط با مواد افراد معتاد چکیده: روش پژوهش مورد استفاده این تحقیق، طرح تجربی تک موردی است در این طرحها در هر زمان تنها یک آزمودنی واحد مورد مطالعه قرار می‌گیرد، از میان طرحهای تک‌ موردی در این پژوهش از طرح چند خط پایه‌ای استفاده شده است. نمونه‌گیری این پژوهش با استفاده از […]