پرسشنامه رایگان انعطاف‌ پذیری شناختی CFI

پرسشنامه رایگان انعطاف‌ پذیری شناختی CFI چکیده:  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی گروه‌ درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد با گروه‌ درمانی متمرکز بر هیجان بر صدمه دلبستگی و انعطاف‌ پذیری شناختی زنان نابارور اجرا گردید. این تحقیق به لحاظ روش شبه آزمایشی می‌باشد که با طرح پیش‌ آزمون – پس‌ آزمون با گروه […]