پرسشنامه رایگان امید به زندگی

پرسشنامه امید به زندگی چکیده:  این پژوهش با هدف اصلی بررسی اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان انجام پذیرفت . با توجه به ارتباط میان امید ، افسردگی و سرطان ، بررسی اثربخشی این شیوه درمان بر کاهش افسردگی را نیز به […]