پرسشنامه رایگان اضطراب هستی

پرسشنامه اضطراب هستی این پرسشنامه شامل ۳۲ سوال می باشد و با هدف بررسی و مقایسه اضطراب هستی ( معنای زندگی) در مردان معتاد و غیر معتاد طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.