پرسشنامه رایگان استفاده مرضی از اینترنت

پرسشنامه استفاده مرضی از اینترنت چکیده:  تحقیق حاضر به منظور بررسی اختلال به اینترنت یا استفاده از اینترنت در بین توجوانان و جوانان دختر و پسر شهرستان مشهد انجام شده است.اختلال اعتیاد به اینترنت با وابستگی به اینترنت به استفاده بیش از حد و غیر قابل کنترل از اینترنت اطلاق می شود که به عنوان […]