پرسشنامه رایگان استرس های روزانه

پرسشنامه استرس های روزانه این پرسشنامه شامل ۶۲ سوال می باشد و با هدف بررسی رابطه خرده استرس های روزانه و شکایت جسمانی در دانشجویان طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید. پ