پرسشنامه رایگان راهبردهای مقابله ای با پیامد استرس آسیب زا

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای با پیامد استرس آسیب زا این پرسشنامه شامل ۶۶ سوال می باشد و با هدف بررسی راهبردهای مقابله ای و شدت اختلال پیامد استرس آسیب زا در رزمندگان ایرانی جنگ ایران و عراق طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.