پرسشنامه رایگان ارتباط بین خوش بینی _ بدبینی

پرسشنامه ارتباط بین خوش بینی _ بدبینی چکیده هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر خوش بینی و بدبینی بر سلامت عمومی در دانشجویان گروه اکثریت و اقلیت قومی و مذهبی بود.. روش تحقیق به کار گرفته شده برای پژوهش اخیر یک طرح همبستگی بود،که برای بررسی میزان همبستگی ،پرسشنامه های خوش بینی -بدبینی و سلامت عمومی […]