پرسشنامه رایگان سنجش ویژگیهای اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

پرسشنامه سنجش ویژگیهای اختلال شخصیت اسکیزوتایپال چکیده: علی رغم اینکه شناسایی افرادی که دارای ویژگی های اسکیزوتایپی هستند در بسیاری از کشورهای جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، در کشور ما مقیاسی برای تشخیص این خصوصیات شخصی وجود ندارد لذا هدف اصلی این پژوهش ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش ویژگی های اسکیزوتایپی ( […]