دریافت پرسشنامه استاندارد از مادسیج
دریافت رایگان کتاب موفقیت

Tag: ابراز وجود

پرسشنامه رایگان ابراز وجود

پرسشنامه ابراز وجود چکیده: از بین ۵۰ تن دانشجوی پسر دانشگاه فردوسی مشهد که به دلیل عدم قاطعیت و کمرویی برای شرکت در برنامه درمانی آموزش ابراز وجود مراجعه کرده بودند سی نفر بطور تصادفی انتخاب گردیدند. آنها با استفاده از مصاحبه بالینی ساخت یافته برای بی کفایتی اجتماعی، پرسشنامه ابراز وجود، دستگاه بیوفیدبک، روش […]

پرسشنامه رایگان ابراز وجود گمبریل و ریجی

پرسشنامه ابراز وجود گمبریل و ریجی چکیده:  این پژوهش با هدف، پبش بینی گرایش به اعتیاد از طریق هیجان خواهی بر اساس نقش میانجی گرانه راهبردهای مقابله­ای و ابراز وجود انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه در پژوهش حاضر، دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بودند که  ۳۸۵ نفر (۱۹۰ دختر و ۱۹۵ پسر) با استفاده از […]

یک کلیک برای حمایت از پرسشنامه رایگان