دریافت پرسشنامه استاندارد از مادسیج
دریافت رایگان کتاب موفقیت

موضوع: پرسشنامه علوم تربیتی

پرسشنامه رایگان ابراز خشم در رانندگی

پرسشنامه ابراز خشم در رانندگی چکیده:  هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی گروه درمانی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBCGT) با گروه درمانی شناختی-رفتاری (CBGT) بر کاهش خشم و پرخاشگری رانندگی بود. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. نمونه این پژوهش شامل […]

پرسشنامه رایگان نگرش نسبت به رعایت/ عدم رعایت قوانین رانندگی

پرسشنامه نگرش نسبت به رعایت/ عدم رعایت قوانین رانندگی چکیده:  از بین عوامل انسانی، رفتارهای پرخطر رانندگی، به عنوان اصلی­ترین عامل در بروز تصادفات ترافیکی مطرح شده است. رفتارهای پرخطر رانندگی به چهار نوع لغزش­ها، خطاها، تخلفات پرخاشگرانه و تخلفات معمولی تقسیم می­شوند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش عامل­های شناختی در بروز لغزش­ها و […]

پرسشنامه رایگان آزمون شخصیت شغلی هالند

پرسشنامه آزمون شخصیت شغلی هالند این پرسشنامه شامل ۱۱ سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی آزمون شخصیت شغلی هالند طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

پرسشنامه رایگان آزمون شخصیت نئو

پرسشنامه آزمون شخصیت نئو این پرسشنامه شامل ۲۴۰ سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی آزمون شخصیت نئو طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

پرسشنامه رایگان آزمون شخصیتی چندوجهی مینه سوتا MMPI

پرسشنامه آزمون شخصیتی چندوجهی مینه سوتا MMPI این پرسشنامه شامل ۳۷۰ سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی آزمون شخصیتی چندوجهی مینه سوتا MMPI طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

پرسشنامه رایگان سنجش رشد روانی اریکسون

پرسشنامه سنجش رشد روانی اریکسون این پرسشنامه شامل ۱۲ سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف سنجش رشد روانی اریکسون طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

پرسشنامه رایگان سنجش دینداری

پرسشنامه سنجش دینداری این پرسشنامه شامل ۷۰ سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی سنجش دینداری طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

پرسشنامه رایگان مقیاس تعیین هویت رایان

پرسشنامه مقیاس تعیین هویت رایان این پرسشنامه شامل ۶ سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف مقیاس تعیین هویت رایان طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

پرسشنامه رایگان همام

پرسشنامه همام این پرسشنامه شامل ۱۱۹ سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی و بررسی همام طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

پرسشنامه رایگان نگرش سنج مذهبی براهنی

پرسشنامه نگرش سنج مذهبی براهنی این پرسشنامه شامل ۲۵ سوال می باشد. این پرسشنامه با هدف ارزیابی نگرش سنج مذهبی براهنی طراحی شده است. پرسشنامه مورد نظر را می توانید از کادر زیر دانلود کنید.

یک کلیک برای حمایت از پرسشنامه رایگان