دریافت پرسشنامه استاندارد از مادسیج
دریافت رایگان کتاب موفقیت

موضوع: آزمون رایگان

مقیاس رگه فراخلقی – فرم کوتاه

مقیاس رگه فراخلقی – فرم کوتاه آزمون خود-سنجی سالوی و همکاران (۱۹۹۵) Trait Meta Scale هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه حد شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو راست پاسخ دهید، آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان […]

آزمون رایگان طبقه بندی گوکلن

آزمون طبقه بندی گوکلن Gauquelin’s Classification Inventory در ادامه این متن ، ۲۴ دسته شش تایی به شما ارئه می شود . در هر دسته شش تایی شما باید دو واژه را که به نظرتان کاملا متفاوت از چهار مورد دیگر است ، مشخص کنید. به مثال های زیر توجه کنید:  مثال اول : الف- […]

آزمون رایگان برتری نیمکره های مخ

برتری نیمکره های مخ A refined neurobehavioral inventory of hemispheric. By Wagner‚R.F.‚& Wells‚K.A.  (۱۹۸۵) موارد زیر را با دقت بخوانید، ۱۲ مورد نوشته شده است که هریک دارای چهار گزینه است . در مثابل گزینه ای که انتخاب می کنید؛ یک علامت * بزنید . فقط یکی از گزینه ها را علامت بزنید. گزینه ای […]

آزمون رایگان ضرب المثل ها

آزمون ضرب المثل ها Proverbial Test حمزه گنجی در این زیر ۲۵ ضرب المثل خواهید دید که برای هر یک چهار پاسخ پیشنهاد شده است . صحیحترین پاسخ را پیدا کنید و در خانه مربوط به آن * بگذارید . اگر در پیدا کردن پاسخ صحیح یک ضرب المثل با مشکلی مواجه شدید ، زیاد […]

آزمون رایگان مقایسه کلامی فرم ب

مقایسه کلامی فرم ب  آزمون های هوش دوره راهنمایی بخش تحقیقات اداره کل امتحانات وزارت آموزش و پرورش با همکاری حسن پاشا شریفی– سال ۱۳۵۳ این قسمت دارای ۱۹ سوال است. هر سوال عبارت از جمله ای است که در آن یک جای خالی وجود دارد که برای تکمیل آن چهار کلمه پیشنهاد شده است […]

آزمون رایگان طبقه بندی کلمات فرم ب

طبقه بندی کلمات فرم ب آزمون های هوش دوره راهنمایی بخش تحقیقات اداره کل امتحانات وزارت آموزش و پرورش با همکاری حسن پاشا شریفی – سال ۱۳۵۳ این قسمت دارای ۱۷ سوال است. هر سوال عبارت از چهار کلمه است که سه کلمه آن را می توان به مناسبتی در یک گروه قرار داد ولی […]

آزمون رایگان مقایسه کلامی فرم الف

مقایسه کلامی فرم الف آزمون های هوش دوره راهنمایی بخش تحقیقات اداره کل امتحانات وزارت آموزش و پرورش با همکاری حسن پاشا شریفی– سال ۱۳۵۳ این قسمت دارای ۱۹ سوال است. هر سوال عبارت از جمله ای است که در آن یک جای خالی وجود دارد که برای تکمیل آن چهار کلمه پیشنهاد شده است […]

آزمون رایگان طبقه بندی کلمات فرم الف

طبقه بندی کلمات فرم الف آزمون های هوش دوره راهنمایی بخش تحقیقات اداره کل امتحانات وزارت آموزش و پرورش با همکاری حسن پاشا شریفی – سال ۱۳۵۳ این قسمت دارای ۱۷ سوال است. هر سوال عبارت از چهار کلمه است که سه کلمه آن را می توان به مناسبتی در یک گروه قرار داد ولی […]

مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت

مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت جان بزرگی ۱۳۷۷ ۱- فکر می کنم مذهب تنها در هنگام غمها و بدبختی ها است که به من بیشترین آسودگی و آرامش را می بخشد. الف – کاملا، مخالفم/ ب- تقریباً مخالفم/ ج – تقریباً موافقم/د –  کاملاً موافقم ۲– یکی از دلایل این که به اماکن مذهبی می روم […]

مقیاس تعیین هویت ، رایان و دیگران (۱۹۹۳)

مقیاس تعیین هویت ، رایان و دیگران (۱۹۹۳) Ryan’s Religious identity مقیاس شش نقطه ای لیکرت است . ۱٫ من در ایمانم سهیم ام [سهم دارم] ، از این رو که خدا برایم مهم است و دوست دارم که دیگران هم او را بشناسند. ۲٫ من از این رو عبادت می کنم چون رضایت بخش […]

یک کلیک برای حمایت از پرسشنامه رایگان