پرسشنامه رایگان گرایش دینی

تاریخ انتشار : ۱۳ اسفند ۱۳۹۴

banner-questionnaire

پرسشنامه گرایش دینی

چکیده : هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان شادی، گرایش دینی، روابط اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه تبریز و تعیین رابطه گرایش دینی، روابط اجتماعی و پیشرفت تحصیلی با شادی دانشجویان بومی و غیربومی است. روش پژوهشی این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی می باشد که در آن ۱۹۲ دانشجوی پسر و ۱۷۸ دانشجوی دختر حضور داشتند که همگی به سه پرسشنامه شادی آکسفورد، گرایش دینی و روابط اجتماعی پاسخ دادند. نتایج حاصل از روش همبستگی پیرسون نشان داد که بین متغیرهای شادی و روابط اجتماعی، شادی و گرایش دینی، شادی و پیشرفت تحصیلی، روابط اجتماعی و گرایش دینی و بالاخره پیشرفت تحصیلی و گرایش دینی رابطه مثبت و معنی دارد وجود دارد.

خصوصیات این پرسشنامه

 نوع فایلتعریف مفهومی و عملیاتی: دارد

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳

منبع منبع: دارد

تفسیر و توضیحاتتفسیر و نمره گذاری: دارد

دانلود مستقیم و رایگان پرسشنامه گرایش دینی

نظرات